Förvaltning av grönområdet

(Använd Google Chrome som webbläsare om du inte kan öppna länkarna)

Romleborgs Samfällighetsförening har i uppdrag att förvalta och vårda det markerade Grönområdet inom fastigheten 12:1. Grönområdet är en så kallad gemensamhetsanläggning som ska vårdas i enlighet med Naturvårdsplan-2001  (Lantmäteriet,GA22_Romleborg). De strandnära delarna i området ingår dock i Natura 2000. Inom ett sådant område krävs tillstånd för att vidta åtgärder som kan påverka miljön. Regeln omfattar även åtgärder utanför Natura 2000-området, om miljön på ett betydande sätt kan påverkas inom området. Tillstånd söks hos och lämnas av Länsstyrelsen.

Uppdraget att förvalta grönområdet innebär följande:

  • Romleborgs samfällighetsförenings styrelse är ansvarig för att bevara grönområdets karaktär samt förhindra igenväxning.
  • Träd, grenar, buskar och årsskott som växer på grönområdet får inte tas ner utan styrelsens godkännande. Endast årsskott och sly får rensas i direkt anslutning till den enskilda fastigheten.
  • Vid önskemål om nedtagning av träd eller grenar på grönområdet ska styrelsen kontaktas som därefter samråder med markägaren (eller tvärtom).
  • Efter beslut kontaktas den enskilde fastighetsägaren. Om önskemålet beviljas ska fastighetsägaren stå för arbetet och de kostnader som är förenade med ärendet.
  • Vid en gemensam arbetsdag (vanligen förlagd till lördagen i Kristi Himmelsfärdshelgen) hjälps medlemmarna i föreningen åt med att röja sly, rensa stränderna från skräp samt hantera gupp och hålor i vägen.

Comments are closed.