GDPR-policy

GDPR-policy för Romleborgs samfällighetsförening

Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.
Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners, med flera omfattas av våra register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.
Mot bakgrund av ovanstående vill föreningen Romleborgs samfällighetsförening härmed lämna följande information:

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som föreningsmedlem. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera våra kostnader för samfällda tjänster och informera om händelser och aktiviteter i området.
  • Vi har fått dina uppgifter från den anläggningsförrättning som gjordes i samband med bildandet av föreningen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning i samband med all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i en databas.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår ekonomiadministratör och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat med denna aktör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES eller använda dem i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering. Föreningen tillämpar också strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.
  • Ordförande är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når personuppgiftsansvarig via kontaktuppgifter på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
  • De personuppgifter vi registrerar är: Namn, Romleborgsadress, vinteradress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mobil nummer och mailadress.
  • Registren förvaras digitalt i styrelsens persondatorer samt i molntjänster hos One.com.
  • Inaktuella personuppgifter raderas vid utträde eller ägarbyte

Romleborgs samfällighetsförening 2018-05-13

Comments are closed.